29. 1. 2018

Smluvní podmínky

Pro dětské letní tábory s výukou anglického jazyka Aloha Camp (dále jen „letní tábor“):

 1. Smluvní strany, vznik smluvního vztahu

 

    Smluvní strany

 1. a) Pořadatel letního tábora

Aloha Camp (www.alohacamp.cz)

Se sídlem: Horácké nám. 6, Brno, 621 00

IČ:  60493232

Číslo účtu: 2601408174/2010

Kontaktní osoba: Ing. Michaela Čumpelíková, info@alohacamp.cz

(dále jen „pořadatel LT“)

a

 1. b) Zákonný zástupce účastníka letního tábora (dále jen „objednatel“)

Smluvní vztah mezi pořadatelem LT a objednatelem vzniká vyplněním a odesláním elektronické přihlášky (www.alohacamp.cz/registrace/ ) objednatelem pořadateli LT. Následným emailovým potvrzením přihlášky ze strany pořadatele LT nabývá smluvní vztah o přihlášení účastníka na platnosti a účinnosti.

 

 1. Předmět a účel

Předmětem této smlouvy je zajištění organizovaného pobytu s výukou anglického jazyka, programem, ubytováním, stravováním, pedagogickým a zdravotním dozorem pro účastníka letního tábora dle platných legislativních norem, vztahujících se na dětské hromadné pobytové akce a který se řídí ustanoveními nového Občanského zákoníku dle zákona číslo 89/2012 Sb. (platného od 1.ledna 2014), přičemž účelem této smlouvy je zároveň i upravení vzájemného vztahu. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se vztahy mezi smluvními stranami řídí ustanoveními nového Občanského zákoníku dle zákona číslo 89/2012 Sb.

 

III.                  Přihlášení na letní tábor

Pro přihlášení dítěte k pobytu na letním dětském táboře musí objednatel využít elektronickou přihlášku na internetových stránkách www.alohacamp.cz. Zasláním vyplněné přihlášky objednavatel stvrzuje, že se důkladně seznámil se smluvními podmínkami letního dětského tábora, jakož i s důležitými informacemi ohledně konání tábora a souhlasí s nimi. Pro platnost přihlášky je nutné pravdivé vyplnění všech položek objednatelem.

 

 

 

 

 1. Elektronické přihlášení na letní tábor
 2. a) Po řádném a pravdivém vyplnění všech povinných položek elektronické přihlášky objednatelem a jejím elektronickém odeslání, vzniká v okamžiku jejího doručení pořadateli LT předběžná rezervace pobytu s platností 10 pracovních dnů. V případě hrazení pobytu třetí stranou (zejména zaměstnavatelem objednatele) na základě faktury, vystavené pořadatelem LT, má předběžná rezervace platnost do data splatnosti této faktury.
 3. b) K uzavření smluvního vztahu dochází v okamžiku potvrzení rezervace objednatelem formou uhrazení zálohové částky nebo plné ceny pobytu převodem na bankovní účet pořadatele LT, uvedeným  na webových stránkách pořadatele LT, pod správným variabilním symbolem (tj. kompletním rodným číslem dítěte). V případě hrazení pobytu třetí stranou (zejména zaměstnavatelem objednatele) vzniká smluvní vztah v okamžiku řádného uhrazení faktury, vystavené pořadatelem LT.
 4. c) V případě, že rezervace není ve lhůtě 10ti pracovních dnů (nebo do termínu splatnosti faktury) potvrzena ze strany objednatele uhrazením zálohové platby či plné ceny pobytu na účet pořadatele LT, vyhrazuje si pořadatel LT právo nabídnout pobyt jinému zájemci.
 5. f) V případě, že objednatel zaplatí pořadateli LT za tentýž pobyt vícekrát, je povinen tuto skutečnost pořadateli LT oznámit písemně a doložit ji kopiemi platebních dokladů. Pořadatel LT vrátí objednateli chybně uhrazenou částku, poníženou o náklady (např. bankovní poplatky), bezhotovostním převodem bez zbytečného odkladu.

 

 1. Rozsah a cena služeb
 2. a) Cena pobytu má charakter ceny smluvní. Plná cena pobytu či záloha dle uvedené ceny na webových stránkách alohacamp.cz se považuje za uhrazenou v okamžiku připsání platby na účet pořadatele LT.
 3. b) Zálohu ve výši 50% z celkové smluvní ceny konkrétního turnusu je nutné uhradit ve lhůtě do 10 pracovních dnůod data, kdy pořadatel LT potvrdil objednateli emailem rezervaci účastníka letního tábora na základě obdržení řádně vyplněné elektronické přihlášky objednatelem. Platbu ve výši zbývajících 50% z celkové ceny tábora je nutné uhradit nejpozději 30 pracovních dnů před nástupem účastníka letního tábora na konkrétní turnus.
 4. c) Pokud se objednavatel rozhodne uhradit celou částku smluvní ceny konkrétního turnusu, je tuto částku nutné uhradit ve lhůtě nejpozději do 30 pracovních dnůod data, kdy pořadatel LT potvrdil objednateli emailem rezervaci účastníka letního tábora na základě obdržení řádně vyplněné elektronické přihlášky objednatelem.
 5. d) Cena pobytu zahrnujevýuku anglického jazyka, ubytování (zděné či dřevěné chatky anebo sruby), stravování (běžný stravovací režim, obvykle 5x denně včetně pitného režimu), pedagogický a zdravotnický dozor všech účastníků tábora dle platných legislativních norem, vztahujících se na dětské hromadné pobytové akce. V příjezdový den začíná stravování obvykle večeří, poslední odjezdový den končí stravování obědem. Z účasti na táboře nevyplývá pro objednatele právo na žádné jiné plnění a služby.
 6. e) Cena pobytu nezahrnujedopravupojištění účastníka letního tábora.

 

 1.    Změny služeb
 2. a) Pořadatel LT je oprávněn změnit objekt konání tábora v případech, které úmyslně nezpůsobil,  tedy  nastanou-li   okolnosti,  které  mu  brání  uskutečnit  pobyt  podle  předem sjednaných a uvedených podmínek.
 3. b) V případě změny objektu konání tábora je pořadatel povinen oznámit objednateli tuto skutečnost bez zbytečného odkladu. Nesouhlasí-li objednatel s touto změnou, je oprávněn do 5ti pracovních dnů od jejího oznámení pořadatelem LT smluvní vztah vypovědět. V takovém případě je pořadatel LT povinen vrátit částku, uhrazenou objednatelem, v plné výši a bez zbytečného odkladu.

 

VII.                    Zrušení pobytu účastníka letního tábora objednatelem

Objednatel je oprávněn zrušit smluvní vztah s pořadatelem LT před zahájením pobytu či v jeho průběhu, a to písemně, doporučeným dopisem na adresu provozovatele, popřípadě zasláním e-mailu na kontaktní elektronickou adresu pořadatele LT. Pro určení termínu zrušení je rozhodující datum doručení pořadateli LT.

V případě zrušení pobytu na letním táboře, kde objednavatel hradí pobyt zálohovou platbou ve výši 50 % ceny turnusu:

 1. a) Při zrušení rezervace 1 měsíc a vícepřed nástupem na pobyt se záloha vrací v plné výši.
 2. b) Při zrušení rezervace 2-4 týdny před nástupem na pobyt, činí storno poplatek 50 %zaplacené zálohy.
 3. c) Při zrušení rezervace méně než 2 týdnypřed nástupem na pobyt, činí storno poplatek 100 %zaplacené zálohy.

 

V případě zrušení pobytu  na letním dětském táboře, kde objednavatel hradí pobyt celou částkou ve výši 100 % částky turnusu či tento pobyt hradí ve stejné výši jiná strana (zejména zaměstnavatelem objednatele):

 1. a) Při zrušení rezervace 1 měsíc a vícepřed nástupem na pobyt se záloha vrací v plné výši.
 2. b) Při zrušení rezervace 2-4 týdny před nástupem na pobyt, činí storno poplatek 30 %zaplacené zálohy.
 3. c)  Při zrušení rezervace méně než 2 týdnypřed nástupem na pobyt, činí storno poplatek 70 %zaplacené zálohy.
 4. d) Při zajištění náhradníka na tábor se storno poplatek neúčtuje.
 5. e) V případě pozdějšího nástupu dítěte na letní dětský tábor nemůže objednatel po pořadateli LT uplatňovat nárok na finanční kompenzaci za neuskutečněnou část pobytu.
 6. f)  Při předčasném odjezdu dítěte z letního dětského tábora může objednatel uplatnit nárok výhradně jen na proplacení poměrné části stravovacího limitu (60 Kč/den), a to v případě, kdy nárokovaná vratná částka přesahuje 200 Kč.
 7. g) Pořadatel LT je povinen poukázat vratnou částku na účet objednatele nejpozději do 60 dnů od data uplatnění nároku objednatelem.
 8. h) V případě, že se obě dvě smluvní strany dohodnou jinak, může být od storno poplatku odstoupeno.
 9. i) Pokud se účastník letního tábora vůbec nezúčastní a objednatel před odjezdem od smlouvy neodstoupil (neučinil-li tak písemně nebo emailem, který byl od pořadatele LT potvrzen), cena se nevrací.

 

VIII.                    Zrušení pobytu účastníka letního tábora pořadatelem

Pořadatel LT může zrušit smluvní vztah s objednatelem před zahájením pobytu či v jeho průběhu v následujících případech:

a.1) V případě, že nebyla provedena úhrada za účastníka pobytu v daném termínu

a.2) Pokud účastník pobytu vážně narušuje průběh pobytu, a to zejména hrubým  porušováním táborového řádu. (www.alohacamp.cz/taborovy-rad)

a.3) V případě, že účastník pobytu nesplňuje zdravotní, fyzické či psychické požadavky pro účast na táboře, určeném pro pobyt dětí, které jsou schopny se bez problémů přizpůsobit táborovému režimu.

a.4) V případě poskytnutí nesprávných či neúplných údajů objednatelem (např. při vyplňování přihlášky)

a.5) V případě nedodání kompletní dokumentace objednatelem při zahájení pobytu, tj. Čestné prohlášení rodičůobjednatelem podepsaný a lékařem potvrzený Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte a kopii průkazky zdravotní pojišťovny.

a.6) V případě nenadálých okolností, které vznikly bez zavinění pořadatele LT a znemožňují pokračování konání tábora (tedy v důsledku tzv. vyšší moci).

 1. b) V případě zrušení pobytu pořadatelem LT dle čl. VIII na základě bodů a.1) – a. 5) může pořadatel LT zrušit pobyt účastníka letního tábora a současně s tím i dochází ke zrušení smluvního vztahu mezi pořadatelem LT a objednatelem. V takovém případě pořadateli LT nevzniká žádný nárok anebo povinnost finančních kompenzací či jiného odškodnění vůči objednateli.
 2. c) Z důvodu nemoci účastníka v průběhu táborového pobytu, která s ohledem na svůj charakter představuje vážný důvod pro kvalitní dokončení pobytu.
 3. d) V případě předčasného ukončení konání tábora dle čl. VIII bod a. 6) má objednatel nárok na proplacení poměrné části stravovacího limitu (60 Kč/den), poměrné části ceny ubytování (80 Kč/den) a poměrné části nákladů na program (40 Kč/den).
 4. e) V případě zrušení pobytu provozovatelem dle čl. VII bodů a.1) – a.6) se objednatel zavazuje vyzvednout dítě v místě konání tábora na své náklady, a to nejpozději do 24 hodin od telefonického oznámení pořadatele o zrušení pobytu.
 5. f) Pořadatel LT je povinen poukázat vratnou částku na účet objednatele nejpozději do 60 dnů od data uplatnění nároku objednatelem.

 

 1. Reklamace služeb
 2. a) V případě, že rozsah nebo kvalita služeb v rámci pobytu neodpovídá smluvním podmínkám, nebo platným legislativním normám, vztahujícím se na dětské hromadné pobytové akce, vzniká objednateli právo reklamace.
 3. b) Objednatel je povinen případnou reklamaci uplatnit bezodkladně, aby mohla být zjednána okamžitá a účinná náprava v průběhu pobytu.
 4. c) Pořadatel LT je na základě oprávněné reklamace povinen zjednat okamžitou a účinnou nápravu bezprostředně po obdržení takové reklamace ze strany objednatele.

 

 1.   Další ujednání
 2. a) Pořadatel LT má právo nepřijmout dítě k pobytu na dětský letní tábor v případě, že při nástupu k pobytu v rámci povinné vstupní preventivní zdravotnické prohlídky bude u dítěte zjištěn výskyt vši dětské nebo živých či mrtvých hnid. Dítě je možné přijmout na dětský letní tábor až po účinném odstranění výše uvedených případů a to bez možnosti uplatnění jakýchkoliv finančních náhrad ze strany objednavatele.
 3. b) Pořadatel LT přejímá hmotnou odpovědnost pouze za cennosti (peníze, mobilní telefon), které dítě svěřilo do úschovy svému vedoucímu. Za ztrátu či krádež cenností, které si dítě v průběhu pobytu ponechalo u sebe, nenese Pořadatel LT odpovědnost. Pořadatel LT má právo odmítnout dítě o úschovu takových cenných věcí, která evidentně nebudou mít jakékoliv využití na táboře. V takovém případě si dítě za tyto cenné věci ručí samo bez jakékoliv hmotné odpovědnosti Pořadatele LT za jejich ztrátu či poškození. 
 4. c) Objednatel bere na vědomí, že mezi zakázané vybavenív rámci pobytu patří alkohol, cigarety, drogy, zbraně, časopisy či jiné předměty s erotickou tématikou a dále též notebooky, tablety a přenosné videopřehrávače a televizní přijímače.
 5. d) V průběhu tábora je možné děti navštívit po předchozí telefonické domluvě mezi objednatelem a pořadatelem LT. Telefonickou domluvu o návštěvě je nutné provést minimálně 24 hodin před plánovanou návštěvou.
 6. e) K dočasnému přerušení či ukončení táborového pobytu dítěte může dojít výhradně v doprovodu zákonného zástupce, nebo na základě jím podepsaného písemného souhlasu. Převzetí zodpovědnosti za dítě je nutno učinit písemně, a to podpisem předloženého formuláře.
 7. f) Objednatel nese odpovědnost za škody, které dítě v době pobytu na táboře úmyslně či z nedbalosti způsobí na vybavení rekreačního zařízení. V případě finančních nákladů na opravu nebo výměnu takto poškozeného zařízení se objednatel zavazuje vzniklou škodu uhradit v hotovosti, při ukončení pobytu.
 8. g) Objednatel bere na vědomí, že provozovatel je povinen archivovat přihlášky včetně lékařských potvrzení po dobu 6 měsíců ode dne ukončení táborového pobytu – dodané lékařské potvrzení tedy nelze po skončení pobytu vracet zákonným zástupcům pro další použití.
 9. h) Objednatel souhlasí s případným užitím fotografie svého dítěte v rámci propagace tábora.

 

 1.                     Závěrečná ustanovení
 2. a) Objednatel prohlašuje, že je z pozice zákonného zástupce oprávněn jednat za účastníka letního tábora (dítě).
 3. b) Zasláním řádně vyplněné přihlášky (elektronickým způsobem) a potvrzením rezervace pobytu formou uhrazení zálohové částky či plné ceny pobytu bere objednatel na vědomí a souhlasí se Smluvními podmínkami.
 4. c) Objednatel souhlasí s použitím osobních údajů svých či svého dítěte v souladu sezákonem č. 101/ 2000 Sb., a to výlučně pro potřeby aktivit pořadatele LT.
 5. d) Pořadatel LT se zavazuje zajistit ochranu osobních dat objednatele či jeho dítěte před nepovolanými osobami.
 6. e) Tyto smluvní podmínky jsou platné od ledna 2018.