29. 1. 2018

Táborový řád

Táborový řád Aloha Camp

• Je nedílnou součástí závazné přihlášky. Rodiče jsou s táborovým řádem seznámeni při přihlášení dítěte do
tábora a stvrzují to svým podpisem na přihlášce.
• Děti jsou s tímto řádem seznámeny první den pobytu na táboře.
• V případě porušení táborového řádu si vyhrazujeme právo odeslat dítě domů. Jistě chápete, že ostatním
dětem musíme zabezpečit nerušený průběh tábora.

Každý táborník je povinen dodržovat následující ustanovení Táborového řádu:

1. Všichni účastníci se k ostatním táborníkům budou chovat čestně a kamarádsky.
2. Denní program je závazný pro každého táborníka, nikdo jej svým chováním nesmí narušovat či mařit.
3. Bude-li kdokoli potřebovat pomoc nebo radu, obrátí se na kteréhokoli vedoucího či instruktora.
4. Poslouchej a dodržuj veškeré rady a doporučení, příkazy i zákazy svého oddílového vedoucího.
5. Nikdo neopustí tábor ani prostor určený k momentální činnosti či programu bez vědomí vedoucího. Potřebuje-li odejít na záchod, oznámí to.
6. Táborový majetek a majetek ostatních táborníků je každý povinen opatrovat a chránit ho před poškozením a ztrátou. Náhrada škody bude požadována po tom, kdo škodu způsobil.
7. Táborník bude dodržovat bezpečnostní pokyny pohybu po areálu tábora, po veřejné komunikaci, v lese a při všech táborových činnostech.
8. Při vycházce do okolí i při celodenním výletě bude každý dbát na své vystupování a chování, aby chránil a udržoval dobrou pověst tábora.
9. Ve společných prostorách například v jídelně a umývárnách dbá slušného chování, u jídla pak správného stolování. Jídla si bere jen tolik, kolik sní – s jídlem neplýtvá.
10. Každý táborník udržuje pořádek a čistotu vlastní, v chatce i táborovém okolí. Během pobytu bude
hodnocen pořádek a čistota.
11. Každý účastník tábora dbá na své věci a na osobní čistotu.
12. Dobu poledního klidu využije účastník tábora k odpočinku bez pobíhání po areálu tábora.
13. V době od večerky až do budíčku nikdo nebude rušit ostatní ze spánku
14. Koupání je možné pouze pod dohledem vedoucího nebo instruktora. Koupající se řídí jejich pokyny. Platí zákaz skákání.
15. Jakékoli zdravotní a jiné problémy, jakkoli drobné, oznámí ihned vedoucímu. Přisáté klíště odstraňuje výhradně zdravotník!
16. Obléká se vhodně podle počasí a denního programu. Za horka nezapomíná pít dostatek tekutin a nosit pokrývku hlavy.
17. Nalezne-li zdechlé zvíře (i jeho zbytky) nebo nápadně krotké zvíře, nedotýká se ho a ohlásí to ihned vedoucímu. Nehladí cizí domácí zvířata, především kočky a psy.
18. Táborník dodržuje požární předpisy. Platí zákaz manipulace s ohněm bez pokynu nebo souhlasu vedoucího. Dále platí zákaz manipulace s ostrými předměty, například nože, sekyra, pila bez asistence vedoucího.
19. Při mimořádných situacích (požár, povodeň, silná bouře apod.) se řídí pokyny vedení tábora.
20. Táborník nepožívá alkohol, cigarety či jiné omamné látky, neprovozuje jiné činnosti jemu nepřípustné jak v táboře tak mimo něj. Nemluví sprostě.
21. Mobilní telefony nejsou zakázány, ale je potřeba dodržovat pokyny vedoucích, kdy je možno mít telefon přisobě.V žádném případě nepoužíváme telefon při společných programech, výuce a při stolování. Přítomnost mobilních telefonu na táboře však je pouze na vlastní riziko táborníka. Zamykatelné úložiště nemáme k dispozici. Při nerespektování zákazu bude mobilní telefon odebrán a vrácen bude při ukončení pobytu.

Vedení tábora:

• nedoporučuje dětem brát s sebou ani jiné cenné předměty – přehrávače a rádia, databanky, videohry,
drahé šperky apod.
• neodpovídá za skladování výše uvedených předmětů, za jejich případné poškození, ztrátu či odcizení.
• si vyhrazuje právo kontroly osobních věcí (za přítomnosti dítěte), a to při podezření na přechovávání či používání omamných a návykových látek (nikotin, alkohol, léky, drogy) nebo nebezpečných věcí (např.
pyrotechnika)
vyloučí dítě z pobytu, bez nároku na vrácení poměrné finanční částky:

– při opakovaném porušování táborového řádu a chování
– při výskytu patologických projevů chování jako je šikana, fyzické či psychické
ubližování a napadání, sexuální aktivity, apod.
– příp. jiné nezákonné jednání